ดวงอัจฉริยะทางด้านการเงิน โดย อ.จิรัฏฐ์ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ดวงอัจฉริยะทางด้านการเงิน

(ระบบจักรราศี : ใชภพ ใช้ตำแหน่งดาวมาตรฐาน

ใชปฏิทินของ อ.ทองเจือ อางแก)

โดย  .จิรัฏฐ กลวยไม ณ อยุธยา

โทร. ๐๙-๑๒๑-๐๐๔๕, ๐๖-๓๑๙-๐๔๑๙

หรือ ๐๒-๕๒๓-๖๑๕๑ ตอ ๓๐๒๐๕

แฟลต ทอ. (ทุงสีกัน) เยื้องสถานีตำรวจดอนเมือง

 

 

 

              าพเจามีความภูมิใจแทนประเทศของเราที่ไดมีเด็กหญิงผูหนึ่ง ไดปฏิสนธิเมื่อ ๒๗ ปีที่แลว มีความสามารถในการวางแผนระบบการเงิน ปัจจุบันอายุยังไมถึง ๓๐ ปี แตความสามารถเกินพิกัด จึงมีความคิดที่วาคนเกงจะไมเกี่ยวกับอายุ และเป็นที่ยอมรับของตางประเทศเป็นอยางดี อนึ่งคนเกงมักจะไม่ยอมเปิดเผยตัวเอง สวนการดำเนินธุรกิจลงตัวหรือดีนั้น เป็นเรื่องชื่อเสียงของผูประกอบการ ไมมีใครทราบวาเบื้องหลังของความสำเร็จเกิดจากฝีมือของเด็กเมื่อวานซืน

 

“โหราจารยานกลาวไวา ดูเรื่องการเงินใหดูดาวศุกร ()”

              าพเจาขอแบงเรื่องเงินออกเป็นแบบงายๆ เป็น ๔ แบบ

 

 

การเงินแบบที่ ๑  การเงินอยูในกระเป
ตัวอย่างเช่น ลัคนาราศีเมษ ดาวกฎมภะ คือ ดาวศุกร () ไดตำแหนงเกษตร
แสดงว่า : การเงินอยูในกระเปา นิสัยในการใชเงินจะระวังการใชาย บางครั้งกลายเป็นคนขี้เหนียว ไมกลาลงทุน


การเงินแบบที่ ๒ การเงินออกจากกระเปาไปในทางไมไดสิ่งตอบแทน และเกิดการขาดทุน
ตัวอย่างเช่น ลัคนาราศีธนู ดาวกฎมภะ คือ ดาวเสาร () ไดตำแหนงมหาจักร ลอยไปในภพอริ
แสดงว่า : การเงินเกิดการขาดทุนหรือใหผูอื่นยืมเงินแลว นำไป ใชไม่ตรงตามวัตถุประสงค หรือพูดใหเห็นภาพ (รูปธรรม) เหมือนยื่นเงินใหกับโจรไปนั่นเอง

ตัวอย่าง ลัคนาราศีกันย์ ดาวกฎมภะ คือ ดาวศุกร () ไดตำแหนงประ ลอยไปในภพมรณะ

แสดงว : การเงินเกิดการใชายอยางสุุรุยสุราย ใชในสิ่งที่ไมจำเป็น

ตัวอย่าง ลัคนาราศีเมษ ดาวกฎมภะ คือ ดาวศุกร () ได้ตำแหนงมหาอุจจ ลอยไปในภพวินาศน
แสดงว่า : การเงินที่ไมพอใช เงินหาย ตก หลน คาดการณผิดพลาด
 ผูที่มีดาวการเงินลอยไปในภพอริ มรณะ วินาศน จะเป็นคนใจดี ใจใหญ ในเรื่องของการจ่ายเงิน ถ้าถามว่าคนเหลานี้นาคบหาสมาคมหรือไมาพเจาตอบไดเลยวาเขาเป็นคนใจดีนาคบ หากมีเงินเขาก็จะช่วยเหลือ ถาไมมีก็สุดวิสัย แลวทานไมสมควรเอาเงินของเขามาลงทุน เพราะเงินของเขาทำกินไมขึ้น ถ้าทำธุรกิจรวมกันควรใหเขาลงทุนดวยสมองพอ หรือในอัตราสวน ๗๐ : ๓๐ หรือ ๖๐ : ๔๐

การเงินแบบที่ ๓ การเงินออกจากกระเปาตามวัตถุประสงคของดวง หรือตัวเจาชะตาเป็นผูงเสริมใหผูอื่นรวย

ตัวอยาง ลัคนาราศีเมษ ดาวกฎมภะ คือ ดาวศุกร () ไดตำแหนงจุลจักร ลอยไปในภพสหัชชะ

แสดงว : การเงินหมุน เจาชะตาสงเสริมใหญาติพี่นอง เพื่อนฝูงเกิดความร่ำรวย หรือหมดไปกับการสังคม

ตัวอย่าง ลัคนาราศีมังกร ดาวกฎมภะ คือ ดาวราหู () ไดตำแหนงเทวีโชค ลอยไปในภพพันธุ

แสดงว : การเงินหมดไปกับการซื้อบาน รถและที่ดิน หรือหมดไปกับการตอเติมบาน ซอมรถ ก็ได เจาชะตาสงเสริมใหผูหลักผูใหญที่เป็นผูชาย (คุณอ ลุงา อา) รวยในดวงชะตาหญิง และเจาชะตาส่งเสริมให ผูหลักผูใหญที่เป็นผูหญิง (คุณแมา อา) ในดวงชะตาชาย

ตัวอย่าง ลัคนาราศีพิจิก ดาวกฎมภะ คือ ดาวพฤหัสบดี () ไดตำแหนงมหาอุจจ ลอยไปในภพศุภะ
แสดงว่า : เจาชะตาชอบนำเงินไปชวยเหลือผูอื่น เจาชะตาสงเสริมใหผูหลักผูใหญที่เป็น ผูชาย ในดวงชะตาชายร่ำรวย และเจาชะตาสงเสริมใหผูหลักผูใหญที่เป็นผูหญิง ในดวงชะตาหญิงร่ำรวย
าเป็นพนักงานของบริษัท เจานายหรือเจาของธุรกิจ กรุณาเก็บคนเหลานี้ไว้ห้ามไลออก เพราะว่าเป็นดวงที่สงเสริมใหเจานายหรือเจาของธุรกิจรวย

การเงินแบบที่ ๔  มีแหลงที่มาของการเงิน แบบนี้ไมไดมีทุกดวง สังเกตงายๆ คือ ชอง ภพกดุมภะมีดาวลอยอยูมากนอยไมสำคัญ ขึ้นอยูกับเนื้อหาของแหลงที่มาของการเงิน ถาประกอบอาชีพไมถูกกับสิ่งที่มาของการเงิน ก็จะไมไดรวย เดี๋ยวจะหลงตัวเองวามีดาวลอยอยูมาก นึกวาตัวเองรวย
ตัวอย่าง ลัคนาราศีสิงห ดาวกฎมภะ คือ ดาวพุธ () จากดวงตัวอยาง มีดาวอังคาร () ซึ่งเป็นดาวมาจากภพพันธุและภพ  ศุภะ ลอยมาในภพกฎมภะ ไดตำแหนงมหาจักร
แสดงว่า : ตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโตขึ้น พอแมใหเงินใช แสดงวาพอแมพึ่งไมได้ (พ่อแมเป็นฝายจ่ายลูกเดียว) าประกอบอาชีพเกี่ยวกับบาน รถ ที่ดิน เชน ประดับยนต คารแคร (CAR CARE) หรือทำนา ทำสวน ทำไรก็จะได้ผลผลิตดี

ตัวอย่าง ลัคนาราศีเมษ ดาวกฎมภะ คือ ดาวศุกร () จากตัวอยาง มีดาวพฤหัส () และดาวราหู () ลอยมาอยูในภพของ กดุมภะ โดยดาวพฤหัส () มาจากภพวินาศนและภพศุภะ ลอยมาในภพกดุมภะ ได้ตำแหน่งประ ดาวราหู () มาจากภพลาภะ ลอยมาในภพกฎุมภะ ได้ตำแหน่งนิจ
แสดงว่า : กำไรนอย ไมเป็นที่นาพอใจ โบนัสนอย จะแปลอีกแบบก็ไดคือ อยู่ที่ลำบาก ทำใหได้เงิน เช่น อยูางประเทศแลวรวยสิ่งที่ควรคำนึงถึง

              ลัคนาราศี          เมษ             ดาวกฎมภะคือดาว       ศุกร               ()

              ลัคนาราศี          พฤษภ          ดาวกฎมภะคือดาว       พุธ                ()

              ลัคนาราศี          เมถุน           ดาวกฎมภะคือดาว       จันทร             ()

              ลัคนาราศี          กรกฎ           ดาวกฎมภะคือดาว       อาทิตย          ()

              ลัคนาราศี          สิงห             ดาวกฎมภะคือดาว       พุธ                ()

              ลัคนาราศี          กันย            ดาวกฎมภะคือดาว       ศุกร               ()

              ลัคนาราศี          ตุลย            ดาวกฎมภะคือดาว       อังคาร            ()

              ลัคนาราศี          พิจิก            ดาวกฎมภะคือดาว       พฤหัสบดี        ()

              ลัคนาราศี          ธนู              ดาวกฎมภะคือดาว       เสาร              ()

              ลัคนาราศี          มังกร           ดาวกฎมภะคือดาว       ราหู               ()

              ลัคนาราศี          กุมภ            ดาวกฎมภะคือดาว       พฤหัสบดี        ()

              ลัคนาราศี          มีน              ดาวกฎมภะคือดาว       อังคาร            ()

 

 

สิ่งที่ไมควรสับสน

              ลัคนาราศี          เมษ             ดาวศุกร () คือ         ดาวกฎมภะ    และ   ดาวปัตนิ

              ลัคนาราศี          พฤษภ          ดาวศุกร () คือ         ดาวตนุ         และ   ดาวอริ

              ลัคนาราศี          เมถุน           ดาวศุกร () คือ         ดาววินาศน    และ   ดาวปุตตะ

              ลัคนาราศี          กรกฎ           ดาวศุกร () คือ         ดาวพันธุ       และ   ดาวลาภะ

              ลัคนาราศี          สิงห             ดาวศุกร () คือ         ดาวสหัชชะ    และ   ดาวกัมมะ

              ลัคนาราศี          กันย            ดาวศุกร () คือ         ดาวกฎมภะ    และ   ดาวศุภะ

              ลัคนาราศี          ตุลย            ดาวศุกร () คือ         ดาวตนุ         และ   ดาวมรณะ

              ลัคนาราศี          พิจิก            ดาวศุกร () คือ         ดาวปัตนิ       และ   ดาววินาศน

              ลัคนาราศี          ธนู              ดาวศุกร () คือ         ดาวอริ          และ   ดาวลาภะ

              ลัคนาราศี          มังกร           ดาวศุกร () คือ         ดาวปุตตะ      และ   ดาวกัมมะ

              ลัคนาราศี          กุมภ            ดาวศุกร () คือ         ดาวพันธุ       และ   ดาวศุภะ

              ลัคนาราศี          มีน              ดาวศุกร () คือ         ดาวสหัชชะ    และ   ดาวมรณะ

 

              าพเจาไดอธิบายในเรื่องของการเงิน หรือภพกฎมภะมาก็มากพอแลว โดยอาศัยการใชภพและดาว ทั้งไดตำแหนงและไมไดตำแหนงของดาวมาตรฐาน ในระบบจักรราศี (ดวงอีแปะ) ท่านทั้งหลายก็คงจะเขาใจกันดีแลว ตอไปขาพเจาจะพาทานไปดูดวงชะตาของหญิงที่วาเป็นดวงอัจฉริยะทางดานการเงิน ตามที่กล่าวนำมาตั้งแตแรก ดังนี้ :-

 

เกิดวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๐
เวลา ๑๐.๓๐ น. เกิดที่กรุงเทพมหานคร
     ๑๐
   ฯ   ปีมะเส็ง  .. ๑๓๓๙
ลัคนาราศีสิงห เกาะธาตุไฟ
นวางศ ๔ ตรียางศ ๕ พิษครุฑ
เสวยฤกษที่ ๑๑ ประกอบดวย มหัทธโน แหงฤกษ

                                           

              ทำไมถึงเกงเรื่องเงิน ?

              สิ่งแรก :    ดูวาสนากอนวาเป็นอยางไร ?

              ลัคนาราศีสิงห ดาวตนุ (วาสนา) คือ ดาวอาทิตย () ไดตำแหนงราชาโชค ลอยไปในภพลาภะ

              วิจารณ       - เป็นคนมีวาสนาดี (สูง) สบาย

              สิ่งที่สอง :  ดูที่ดาวกฎมภะ คือ ดาวพุธ () ไดตำแหนงเกษตร ลอยไปในภพลาภะ

              วิจารณ       - าดาวกฎมภะดี มีลูกหลานใหเรียนทางดานการเงิน การคลัง การธนาคาร แปลงายๆ คือ กฎมภะลอยไปภพลาภะ เงินมาก ถนัดทางดานการเงิน

                              - ดาวพุธ () อีกภพหนึ่ง คือ ดาวลาภะไดตำแหนงเกษตร

              พวกนี้สุดยอดมาก เป็นพวกที่รักษาผลประโยชนเกง ดักรูรั่วทุกทาง ถาคนธรรมดาแปลว (งก)

              สิ่งที่สาม :  ไมองเพอเจอทายเรื่อยเปื่อย ดวงนี้ดูอีกอยางก็จบ ดาวอริ คือ ดาวเสาร () ไดตำแหน่งประ ลอยไปในภพวินาศน

              วิจารณ       - อยางนี้เขาเรียกวาพระเจาใหของวิเศษมา ศัตรู อุปสรรค ปัญหาหนี้สิน หมดไปหายไป แกปัญหาเกง ปัญหาไดตำแหนงประ แสดงวางายสำหรับดวงนี้ ถาดวงอื่นสถานการณเดียวกันคงจะไมาย ถ้าเรียนรูอะไรก็ตามจะเกงมาก เพราะไมเคยมีอะไรยาก เหมาะเป็นนักแกปัญหาในทุกๆ เรื่อง

 

              การดูดวง ถาเราเห็นวาในดวงชะตาเดนเรื่องอะไร ถาเรียนไดถูกทางและประกอบอาชีพถูกทาง ก็จะประสบความสำเร็จ พวกเงินเดือนหมื่นขึ้น ถือว่าาตอบแทนความดีและความพยายาม หากโฉลกกับดวงละก็ เอาเทาไหร ? ก็จะไมเหนื่อย เมื่อย เวียนหัว ดีไปหมด..........................................โชคดีมีความสุข