ReadyPlanet.com


ฤกษ์ทำการประจำเดือน เมษายน 48 โดย...ณ.เณร


ฤกษ์ทำการประจำเดือน เมษายน ๒๕๔๘

รวบรวมโดย… .เณร

 

ฤกษ์ทำการประจำเดือนที่บอกไว้นี้ เป็นฤกษ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบกฎเกณฑ์ข้อห้ามที่สำคัญ ๆ เท่านั้น ดังนั้นการจะนำไปใช้ทำการมงคลใด ๆ  ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ ถ้าต้องการให้ได้ฤกษ์ที่มีคุณภาพ ท่านต้องมีความรู้เรื่องการผูกดวงมาบ้าง และต้องเลือกเวลาวางดวงฤกษ์ให้ได้ตามเกณฑ์กนกกุญชรด้วย จึงจะเป็นฤกษ์ทำการที่สมบูรณ์

 

v    ศุกร์ที่ ๑ เวลา ๐๖.๑๕–๒๐.๔๒ น. ฤกษ์ที่ ๑๙ ทลิทโทฤกษ์ ฤกษ์มหาศูนย์ไม่ห้ามทำการ เกณฑ์จักขุมายาไม่ห้ามทำการ เกณฑ์กนกนารีไม่ห้ามทำการ กนกกุญชรห้ามวางลัคน์ราศีมังกร-มีน

v    เสาร์ที่ ๒ เวลา ๐๖.๑๕–๑๘.๔๒ น. ฤกษ์ที่ ๒๐ มหัทธโนฤกษ์ ฤกษ์มหาศูนย์ไม่ห้าม จักขุมายาห้ามทำการ เกณฑ์กนกนารีไม่ห้าม เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ได้เฉพาะราศีตุลย์เท่านั้น

v    จันทร์ที่ ๔ เวลา ๐๖.๑๓–๑๕.๓๐ น. ฤกษ์ที่ ๒๒ ภูมิปาโลฤกษ์ ฤกษ์มหาศูนย์ไม่ห้าม เกณฑ์จักขุมายาห้าม เกณฑ์กนกนารีไม่ห้าม เกณฑ์กนกกุญชรวางลัคนาฤกษ์ราศีพฤษภ-ธนู-กันย์ดีนัก

v    พุธที่ ๖ เวลา๐๖.๑๒–๑๒.๔๒ น. ฤกษ์ที่ ๒๔ เทวีฤกษ์ เกณฑ์ฤกษ์มหาศูนย์ไม่ห้าม จักขุมายาไม่ห้าม กนกนารีห้าม กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ราศีเมษ-สิงห์-มังกรดีนัก ห้ามราศีกันย์ มิดี

v    ศุกร์ที่ ๘ เวลา๐๖.๑๐–๑๐.๔๒ น. ฤกษ์ที่ ๒๖ ราชาฤกษ์ ฤกษ์มหาศูนย์ไม่ห้าม จักขุมายาไม่ห้าม กนกนารีห้ามทำการ กนกกุญชร วางลัคน์ราศีพฤษภ-กรกฎ-ตุลย์-กุมภ์ดี ห้ามราศีอื่น

v    จันทร์ที่ ๑๑ เวลา ๐๖.๑๘–๑๐.๔๒ น. ฤกษ์ที่ ๒ มหัทธโนฤกษ์ เกณฑ์ฤกษ์มหาศูนย์ไม่ห้าม จักขุมายาไม่ห้าม กนกนารีห้ามทำการ กนกกุญชรห้ามวางลัคน์ราศีกันย์-ตุลย์-มีน

v    พุธที่ ๑๓ เวลา๐๖.๐๗–๑๓.๐๖ น. ฤกษ์ที่ ๔ ภูมิปาโลฤกษ์ ฤกษ์มหาศูนย์ไม่ห้าม จักขุมายาไม่ห้าม กนกนารีไม่ห้าม กนกกุญชร วางลัคน์ ธนู-มังกร (เมษ-กรกฎ) ดี  ห้ามราศีกันย์-พิจิก-มีน

v    ศุกร์ที่ ๑๕ เวลา ๐๖.๐๕–๑๖.๔๒ น. ฤกษ์ที่ ๖ เทวีฤกษ์ ฤกษ์มหาศูนย์ไม่ห้าม จักขุมายาไม่ห้าม กนกนารีไม่ห้าม กนกกุญชรวางลัคนาฤกษ์ราศีเมษ-กันย์ (ธนู) ดี ห้ามราศีมีน (ตุลย์) มิดี

v    อาทิตย์ที่ ๑๗ เวลา ๐๖.๐๔–๒๑.๐๖ น. ฤกษ์ที่ ๘ ราชาฤกษ์ ฤกษ์มหาศูนย์ไม่ห้าม จักขุมายาไม่ห้าม กนกนารีไม่ห้าม กนกกุญชร วางลัคน์ฤกษ์ได้ที่ราศีพฤษภ-มิถุนดีนัก

v    จันทร์ที่ ๑๘ เวลา ๐๖.๐๐–๒๔.๐๐ น. ฤกษ์ที่ ๙ สมโณฤกษ์ ฤกษ์มหาศูนย์ไม่ห้าม จักขุมายาไม่ห้าม กนกนารีไม่ห้าม กนกกุญชร ห้ามวางลัคนาราศีเมษ-สิงห์-กุมภ์มิดี

v    อังคารที่ ๑๙ เวลา ๐๖.๐๓–๒๔.๐๐ น. ฤกษ์ ๑๐ ทลิทโทฤกษ์ ฤกษ์มหาศูนย์ห้ามทำการ จักขุมายาห้ามทำการ กนกนารี ไม่ห้าม กนกกุญชร…….เกณฑ์นี้มีห้ามทำการมากกว่า  จึงไม่ควรทำการมงคลใด ๆ

v    พุธที่ ๒๐ เวลา ๐๖.๐๓–๒๔.๐๐ น.  ฤกษ์ที่ ๑๑ มหัทธโน  ฤกษ์มหาศูนย์ไม่ห้าม จักขุมายาไม่ห้าม กนกนารีห้ามทำการ  เกณฑ์กนกกุญชรวางลัคน์ราศีสิงห์-กันย์-กุมภ์ดีนัก ห้ามราศีมิถุน-ธนูมิดี

v    ศุกร์ที่ ๒๒ เวลา ๐๖.๑๘–๒๔.๐๐ น. ฤกษ์ที่ ๑๓ ภูมิปาโล ฤกษ์มหาศูนย์ไม่ห้ามทำการ จักขุมายาไม่ห้าม กนกนารีห้ามทำการ เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ราศีพฤษภ-กันย์-กุมภ์ดี ห้ามราศีอื่น อีกตำราหนึ่งว่าวางลัคน์พฤษภ-ตุลย์-กุมภ์ดีนัก

v    อาทิตย์ที่ ๒๔ เวลา ๐๗.๕๔–๒๔.๐๐ น.  ฤกษ์ที่ ๑๕ เทวีฤกษ์ เกณฑ์ฤกษ์มหาศูนย์ ไม่ห้ามทำการ จักขุมายาไม่ห้าม กนกนารี ห้ามทำการ กนกกุญชร ห้ามวางลัคนาฤกษ์ราศีเมษ-พฤษภ-พิจิก

v    อังคารที่ ๒๖ เวลา  ๐๗.๐๖–๒๔.๐๐ น. ฤกษ์ ๑๗ ราชาฤกษ์ เกณฑ์ฤกษ์มหาศูนย์  ไม่ห้าม จักขุมายาห้ามทำการ กนกนารีห้ามทำการ ฤกษ์นี้มีข้อห้ามมากกว่า จึงไม่ควรทำการมงคลใด ๆ

v    พุธที่ ๒๗ เวลา ๐๖.๑๘–๒๔.๐๐ น. ฤกษ์ ๑๘ สมโณฤกษ์  ฤกษ์มหาศูนย์ไม่ห้ามทำการ จักขุมายาไม่ห้าม กนกนารีห้ามทำการ เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ราศีพิจิก (มีน) ดี ห้ามกรกฏ-กุมภ์-กันย์ มิดี

v    พฤหัสที่ ๒๘ เวลา ๐๕.๕๘–๒๔.๐๐ น. ฤกษ์ที่ ๑๙ ทลิทโท  ฤกษ์มหาศูนย์ไม่ห้าม จักขุมายาห้ามทำการ กนกนารีไม่ห้าม กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ราศีเมษ-กรกฎ-กันย์ (ตลุย์) ห้ามสิงห์-ธนู

v    ศุกร์ที่ ๒๙ เวลา ๐๕.๕๘–๒๔.๐๐ น. ฤกษ์ ๒๐ มหัทธโน  ฤกษ์มหาศูนย์ไม่ห้าม จักขุมายาไม่ห้าม กนกนารีห้ามทำการ กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ในราศีพฤษภ-มังกร-กรกฏ (กันย์)ดีนัก ห้ามราศีสิงห์-ตุลย์มิดี

v    ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ผู้ตั้งกระทู้ สอ้าน/สีดิน :: วันที่ลงประกาศ 0000-00-00 00:00:00 IP :


1

ความคิดเห็นที่ 5 (1035363)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-04 19:27:22 IP : 203.146.127.176


ความคิดเห็นที่ 4 (1033821)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-04 14:52:57 IP : 203.146.127.178


ความคิดเห็นที่ 3 (1032801)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-04 11:58:36 IP : 203.146.127.178


ความคิดเห็นที่ 2 (442100)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2006-04-11 01:36:13 IP : 203.114.97.169


ความคิดเห็นที่ 1 (441779)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2006-04-11 01:09:42 IP : 203.114.97.1691


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.